fbpx

אחריות למחשב

חברת "חושב על מחשב" , אחראית בזה כלפי הקונה , לתקינות החומרה ,שפרטיה מפורטים

בחשבונית הקנייה.  החל מיום הרכישה ועד לתאריך פקיעת האחריות בכפוף לאמור להלן:

 1. האחריות הינה לפריטי חומרה כאמור ושניתן לזהותם כמוצרים שנמכרו ע"י חברת "חושב על מחשב".
 2. בתקופת האחריות חברת "חושב על מחשב" , תתקן או תחליף במקום האחריות ולפי שיקול דעתה פריטי חומרה כאמור, שימצאו ע"י "חושב על מחשב" פגומים או בלתי תקינים ונפגמו ע"י שימוש ופעולה רגילים ונכונים של המכשיר וזאת ללא חיוב הקונה בתשלום.

במידה שמקום האחריות הינו במעבדת "חושב על מחשב" תהיה ההובלה

אל המעבדה וממנה ע"ח ובאחריות הלקוח בלבד.

 

 1. אחריות "חושב על מחשב" על פי תעודה זו ובכלל, לא תחול בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  • אם ניזוק פריט חומרה ע"י נפילה , תאונה,שבר,רשלנות או הזנחה.
  • אם ניזק פריט או חומרה כתוצאה משימוש לא נכון, או לא זהיר , או שלא בהתאם להוראות ,

או כתוצאה משינויים במתח החשמל או משימוש במתח בלתי מתאים.

 • אם נעשה טיפול שינוי או תיקון במערכת ו/או בפריט חומרה ע"י מישהו שאינו מוסמך מאת "חושב על מחשב".
 • האחריות אינה חלה על :חלקי פח,צבע,פלסטיק,זכוכית,חלקי גומי,סרט דיו,טונר,תוף,
 • נורות,חלקים מתכלים,או הנתונים לבלאי טבעי כתוצאה מהשימוש השוטף.
 • לגבי ציוד בו ניתן להרכיב חלקים (מדפסות , כונני דיסקים נשלפים,כונני קלטות וכו')
 • האחריות אינה כוללת נזקים או תקלות שנגרמו כתוצאה משימוש בחלקים שלא אושרו ע"י היצרן וע"י "חושב על מחשב".

 

 1. מובהר כי אחריות "חושב על מחשב" על פי תעודה זו ובכלל אינה חלה ביחס לתוכנה או בכל הקשור לתוכנה ונתונים. גיבוי הנתונים באחריות הלקוח בלבד.
 2. אם במהלך טיפול התברר כי פגם או נזק נגרמו בנסיבות המוזכרות בסעיף 3 לעיל ו/או בקשר עם ליקוי בתוכנה או אי התאמה בתוכנה, הרי שמבלי לפגוע או לשנות מן האמור בסעיפים 3,4 לעיל ומבלי להטיל כל חובה על "חושב על מחשב" ישלם הקונה ל"חושב על מחשב" עבור שעות העבודה שהושקעו ואביזרים שנעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירוני "חושב על מחשב" שיהיו בתוקף במועד התיקון.
 3. "חושב על מחשב" לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל מין וסוג.
 4. זכויות הקונה על פי תעודת האחריות זו אינן ניתנות להעברה.
 5. האחריות אינה חלה על פריטים כגון: עכברים/רמקולים/מקלדות/מאווררים/כיסויים/כבלים/מארזים/וכו'.
 6. בכל פנייה בקשר לאחריות יציג הקונה תעודת אחריות זו.
 7. אחריות למסכים/דיסקים/זיכרונות/מעבדי פנטיום/לוחות אם ל 3 שנים אלא אם צוין אחרת בחשבונית.
 8. האחריות על ציוד נלווה כגון: מדפסות/סורקים וכו' תהיה על פי תנאי היבואן בלבד. תמיכה טכנית

תינתן ע"י חברת "חושב על מחשב" או ע"י היבואן בהתאם.

 1. חברת "חושב על מחשב" מברכת אותכם ובטוחה שתיהנו מן הציוד , השירות והיחס החם.

שימו לב כי מימוש האחריות תקפה בצמוד לתעודה זו וחשבונית קנייה

להתראות בקנייה הבאה . . .

 

כתובתנו: ההסתדרות 60, חולון אי-מייל: [email protected]

X